Penzijní připojištění

Změny v penzijním připojištění od ledna 2016

1.Vyběr naspořených prostředku už 60 letech

Asi nejvýraznější změnou je možnost vybrat si naspořené prostředky už v 60 letech. Je to vlastně návrat ke starému „penzijku“, jak ho lidé znali do roku 2012. Pro doplňkové penzijní spoření totiž od roku 2013 platilo, že se lidé mohli ke svým penězům dostat až ve chvíli, kdy získali nárok na výplatu státního důchodu.

„Pro lidi tato změna znamená nejen to, že dostanou naspořené prostředky dříve, ale především bude vše přehlednější. Lidé si nebudou muset počítat, kdy získají nárok na státní penzi, prostě jakmile jim bude 60 let, budou vědět, že mohou požádat o vyplacení peněz ze svého penzijního spoření,“ vysvětluje Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR.

Stát bude lidi nově více motivovat zvolit si výplatu způsobem penze a ne jednorázovým vyrovnáním, které zatím volí nejčastěji. Pokud si od roku 2016 zvolí účastník výplatu svých peněz prostřednictvím alespoň desetileté penze, bude osvobozen od zdanění výnosů, které je jinak ve výši 15 procent.

2.Penzijní spoření bude i pro malé děti

Druhou důležitou novinkou, která od ledna začne platit, je možnost spořit i malým dětem. Rodiče budou moci založit penzijní spoření klidně ročnímu dítěti, které bude mít možnost vybrat si po dosažení 18 let věku až třetinu naspořených prostředků (bez příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků) a ve spoření dále pokračovat.

3.Od státu až 2 760 plus daňová sleva až 3 600 korun

Pozitivní změnou je určitě možnost odečíst si více peněz z daňového základu. Zatím platilo, že o nejvyšší částku (12 tisíc korun) si mohl daňový základ snížit ten, kdo si spořil měsíčně alespoň 2 000 korun, a ušetřil pak 1 800 korun za rok. „Nově bude maximální odečitatelná položka 24 tisíc a dosáhne na ni každý, kdo si bude spořit alespoň tři tisíce měsíčně. Takový člověk pak ročně nejen získá maximální státní příspěvky, tedy 2 760 korun, ale dalších 3 600 korun ušetří na daních,“ říká Aleš Poklop.

4.Firmy budou motivovanější přispívat zaměstnancům

Daňově výhodnější bude doplňkové penzijní spoření i pro firmy, pokud se rozhodnou přispívat svým zaměstnancům na penzi. Hranice pro daňové zvýhodnění se posune z 30 na 50 tisíc korun. Obě změny v daňové oblasti začnou platit na rozdíl od ostatních úprav od roku 2017, tedy v daňovém přiznání za rok 2017 budou moci lidé, respektive firmy využít nové daňové podmínky.

5.Zvýší se poplatky za správu a z ročních výnosů

Pro lidi, kteří mají „staré“ penzijko a spoří si v transformovaných fondech, se zvýší poplatek za správu z 0,6 na 0,8 procenta, poplatek z ročních výnosů naopak klesne z 15 na 10 procent. Pro ty, kdo mají nové penzijní spoření uzavřené od 1. ledna 2013 se poplatky za správu zvýší z 0,8 na jedno procento a poplatky z ročních výnosů z 10 na 15 procent.

„Průměrný účastník v transformovaných fondech zaplatí na poplatcích v příštím roce zhruba o 70 až 80 korun více. Penzijní spoření bude ale stále v porovnání s ostatními finančními produkty, jako jsou stavební spoření nebo investiční životní pojištění, z hlediska poplatků nejvýhodnější. Poplatky jsou také stále nižší, než byly před rokem 2013,“ říká Aleš Poklop.

6.Rozšíří se investiční možnosti

Zvýšení poplatků bude mít pro klienty také pozitivní efekt: Některé investiční příležitosti a cenné papíry byly pro penzijní společnosti ztrátové, protože za ně musely platit vysoké náklady v podobě nákupních a prodejních poplatků (např. u akcií), vstupních a výstupních poplatků a nákladů na správu např. u podílových listů. Pro účastníky penzijního spoření tak byly nedostupné, byť by mohly nabízet zajímavé zhodnocení nebo mohly přispívat k diverzifikaci investičních rizik. Budou-li mít nově penzijní společnosti více peněz pro nákup cenných papírů, situace se v tomto ohledu zlepší, a peníze účastníků budou moci být investovány ve větší míře i do těchto dosud ne vždy dostupných cenných papírů.

Pozitivní změnou pro lidi je také úprava investičních limitů pro penzijní společnosti. Rozšiřuje totiž investiční možnosti penzijních společností do nástrojů, které mohou přinášet účastníkům vyšší výnosy. Například zatímco nyní mohly penzijní společnosti investovat do fondů kolektivního investování jen 35 procent hodnoty majetku fondu, nově to bude až 60 procent. To umožní správcům účastnických fondů zejména s rizikovější investiční strategií (vyvážené, dynamické strategie fondů) nakupovat místo přímých akciových pozic (potažmo dluhopisů) vysoce diverzifikovaná fondová řešení. „V praxi to znamená, že správce aktiv může nakoupit jednu investici do fondu kolektivního investování místo například desítek až stovek různých akciových titulů jednotlivých společností,“

 

Penzijní připojištění se stáním příspěvkem

Penzijní připojištění (nebo spíše spoření) vzniklo v roce 1994 vydáním zákona č. 42/1994 Sb., jako státem regulovaný spořicí produkt dlouhodobého a relativně bezpečného ukládání a zhodnocování peněžních prostředků. Novou smlouvu penzijního připojištění bylo možné uzavřít nejpozději 30. 11. 2012. Penzijní připojištění si mohla zřídit kterákoli osoba starší 18 let, která byla občanem ČR či jiné země EU s trvalým pobytem v Česku nebo byl plátcem zdravotního pojištění nebo důchodového připojištění v rámci České republiky.

Od 1. 1. 2013 toto spoření bylo nahrazeno novým doplňkovým penzijním spořením.

Původní spoření však existuje stále, pouze se úspory klientů účetně vyčlenily z penzijního fondu do Transformovaného fondu, který od 1. 1. 2013 spravuje penzijní společnost. Spoření i výplata dávek se i nadále řídí původními podmínkami a zejména platným penzijním plánem.

 

Výše spoření

Zakládá se na pravidelných měsíčních příspěvcích, které lze na účet transformovaného fondu poukazovat i za delší časová období (čtvrtletí, pololetí, rok) nebo nepravidelně jednorázově. V průběhu penzijního připojištění lze měnit výši měsíčního příspěvku nebo spoření přerušit. K naspořeným příspěvkům klienta jsou připisovány státní příspěvky a jednorázově ročně podíly na zisku Transformovaného fondu (výnosy). Na penzijní připojištění může přispívat také zaměstnavatel.

Možnost přechodu k jiné penzijní společnosti se zachováním dosavadních podmínek byla možné jen do 29. února 2012. Nyní je změna penzijní společnosti možná jen mezi doplňkovým penzijním spořením, tzn. nejdříve je nutný přechod na doplňkové penzijní spoření u stávající penzijní společnosti a až poté změnit penzijní společnost.

 

Státní zvýhodnění & Státní příspěvky

Stát stejně jako u doplňkového penzijního spoření přispívá státním příspěvkem podle následujícího pravidla:

  • Měsíční příspěvek účastníka (Kč) || Státní příspěvek300–999 || 90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč, (max. 230 Kč)
  • 1000 a více || 230 Kč
  • 100–299 || bez státního příspěvku

Státní příspěvky nelze žádat na příspěvky zaměstnavatele, pouze na příspěvky placené účastníkem.

 

Daňové zvýhodnění pro klienta

Pokud klient za rok vloží na své spoření částku sjednanou jako příspěvek klienta vyšší než 12 000 Kč, získá možnost odečíst si od základu daně z příjmu fyzické osoby část spoření přesahující 12 000 Kč ročně, maximálně však do výše 12 000 Kč ročně. Při pravidelném měsíčním spoření 2 000 Kč (24 000 Kč ročně) získá klient na prvních dvanáct tisíc korun státní příspěvek 2 760 Kč a na dalších dvanáct tisíc korun získá další státní zvýhodnění v podobě daňové úlevy. Při základní 15% sazbě daně z příjmu ušetří 1 800 Kč.

 

Zvýhodnění při spoření zaměstnavatele & Zvýhodnění příspěvků zaměstnavatele:

– na straně zaměstnavatele

* Příspěvek je daňově uznatelným nákladem v neomezené výši.

* Osvobození od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění do výše příspěvku 30 tis.Kč od zdaňovacího období 2013. Jde o souhrnný limit pro příspěvky na doplňkové penzijní spoření (vč. původního penzijního připojištění) a životní pojištění.

– na straně zaměstnance

* Osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmu fyzických osob.

* Osvobození od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

obojí max. do výše příspěvku 30 tis.Kč od zdaňovacího období 2013. Jde o souhrnný limit u jednoho zaměstnavatele pro příspěvky na doplňkové penzijní spoření a životní pojištění.

 

Garance

Spoření v rámci Transformovaného fondu si udrželo původní vlastnost penzijního připojištění – správce, penzijní společnost musí zajistit připsání pouze kladného výsledku hospodaření. Na roční bázi tak penzijní společnost ručí za kladné zhodnocení. Důsledkem této podmínky je konzervativní charakter investování transformovaného fondu. Penzijní společnosti také zůstala možnost účtovat si za správu prostředků v Transformovaném fondu vyšší poplatky než u ostatních účastnických fondů Doplňkového penzijního spoření.

Pravidla investování podléhají kontrole depozitáře a státnímu dozoru, který vykonává Česká národní banka.

Penzijní fondy jsou ze zákona povinny připsat klientům 85–95 % ze zisku dosaženého za minulý rok (5 % se povinně odvádí do rezervního fondu a o 10 % rozhoduje valná hromada).

 

Ukončení spoření, výplata úspor z penzijního připojištění

Podrobné a konkrétní podmínky jsou dány penzijním plánem.

Starobní penze

Nárok na výplatu starobní penze vzniká po dosažení 60 let let věku klienta a po minimálně 60 měsících placení penzijního připojištění. Ve vyplácené částce jsou zahrnuty všechny vložené prostředky (státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a jejich zhodnocení).

Starobní penze může být vyplacena jednorázově nebo ve formě pravidelné měsíční renty.

 

Výsluhová penze

Nárok na výplatu výsluhové penze vzniká po 15 letech placení penzijního připojištění. Je vyplácena max. ve výši 50 % celkově naspořené částky. Výsluhová penze však nemusí být na smlouvě sjednána. Výsluhová penze může být vyplacena stejně jako starobní jednorázově nebo ve formě pravidelné měsíční renty.

 

Zjednodušeně můžeme popsat spoření v transformovaném fondu (penzijním připojištění) jako dvě konta, kdy se vložená částka rozdělí na dvě konta, jedna polovina se ukládá na konto starobní penze a druhá polovina na konto výsluhové penze. Konto starobní penze lze vybrat kdykoli po dovršení 60 let věku, zatímco konto výsluhové penze kdykoliv po 15 letech spoření.

 

Invalidní penze

Je vyplácena po prokázání přiznání plného invalidního důchodu podle podmínek penzijního plánu.

 

Pozůstalostní penze

Je vyplácena oprávněným osobám v případě smrti spořicího klienta. Nárok na výplatu vzniká po zaplacení 36 měsíčních splátek.

 

Odbytné

V případě předčasného ukončení smlouvy (před nárokem na starobní a výsluhovou penzi) je možná výplata úspor bez státních příspěvků. Nárok na odbytné vzniká zaplacením minimálně 12 měsíčních plateb. Může být od r. 2009 podmíněno (a téměř bez výjimky je) zaplacením poplatku až 800 Kč v případě, kdy neuplynulo 5 let od sjednání smlouvy.